Algemene voorwaarden klantenkaart

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze klantenkaart en het gebruik hiervan. Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle kaarthouders van toepassing. De klantenkaart wordt u aangeboden door Tuincentrum Hollander BV gevestigd te Breezand ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37035627. De houder van de klantenkaart, hierna ‘de klantenkaarthouder’, heeft bij het invoeren van het registratieformulier op de website van ons tuincentrum of bij het ophalen/invullen van het registratieformulier onze vestiging kennis kunnen nemen van deze voorwaarden. De kaarthouder heeft zich door middel van het gebruik van de klantenkaart akkoord verklaard met deze voorwaarden.

Waar gesproken wordt over “klantenkaart” wordt bedoeld: de fysieke klantenkaart in de vorm van een pasje.

2. Aanvragen

Ieder persoon kan een klantenkaart van ons verkrijgen. Dit kan door hiernaar te vragen bij onze kassa en vervolgens het registratieformulier op onze website in te vullen. Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal deze eenmalig verstrekt worden.

3. Saldo sparen

De klantenkaart biedt de houder ervan de mogelijkheid om saldo te sparen. Saldo kan gespaard worden op aankopen van het door ons aangegeven assortiment. Onder andere maar niet uitsluitend giftcards, boeken, bezorgkosten, brandstoffen, events, horeca, aankopen via de webwinkel, aankopen op rekening alsmede onze afdeling aanleg en onderhoud vallen hierbuiten. Uitsluitend op vertoon van de klantenkaart ontvangt de kaarthouder spaarsaldo. Bij besteding van 1 euro ontvangt de kaarthouder 1,5 eurocent of 3 eurocent spaartegoed naar gelang een kaart respectievelijk anoniem of geregistreerd is. Bij onduidelijkheid over het gespaarde saldo en/of de totstandkoming hiervan is de desbetreffende medewerker van Tuincentrum Hollander BV bevoegd om een bindende beslissing te nemen.

In afwijking op het bovenstaande kunnen, gedurende bepaalde periodes, acties uitgeschreven worden waarbij de klantenkaarthouder extra saldo ontvangt bij aankoop van bepaalde producten. Ook is het mogelijk om, gedurende bepaalde periodes, het gehele of gedeelten van het assortiment uit te sluiten van het sparen van saldo.

Bij het retourneren van een aankoop waarvoor spaarsaldo werd bijgeschreven kan het bijgeschreven spaarsaldo teruggevorderd of verrekend worden.

4. Saldo opnemen

Gespaard saldo kan door de kaarthouder worden besteed vanaf een eerst volgende aankoop. Opname dient vóór het afrekenen te worden aangegeven. Het spaartegoed kan niet achteraf worden verrekend. Gespaard saldo wordt niet uitbetaald in contanten of kan niet op enige andere wijze verrekend worden anders dan hier omschreven.

5. Gebruik

Indien de klantenkaart gedurende een periode van 24 maanden niet wordt gebruikt behoudt Tuincentrum Hollander BV zich het recht voor om deze in te trekken. Het spaarsaldo zal hierdoor automatisch vervallen. Dit is achteraf niet meer terug te draaien.

6. Verlies

In geval van verlies en/of beschadiging van de klantenkaart welke een juiste werking onmogelijk maakt kan de kaarthouder een nieuwe klantenkaart aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren klantenkaart worden geblokkeerd en wordt de nieuwe klantenkaart uitgegeven. Tuincentrum Hollander BV is niet aansprakelijk voor het gebruik van de klantenkaart nadat deze is verloren indien de kaarthouder dit niet tijdig en schriftelijk heeft gemeld. Bij opgave van verlies, diefstal of beschadiging zal Tuincentrum Hollander altijd vragen naar het kaartnummer in combinatie met de geregistreerde postcode. Voor houders van een anonieme kaart is het niet mogelijk om deze te vervangen en/of het saldo over te zetten.

7. Eigendom

De klantenkaart blijft eigendom van Tuincentrum Hollander BV. De klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De klantenkaart mag niet worden uitgeleend. Tuincentrum Hollander BV  kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart innemen. Indien de kaarthouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren. Bij ongeoorloofd gebruik behoudt Tuincentrum Hollander BV zich het recht voor om de kaart te blokkeren en/of gespaarde punten te verrekenen en/of terug te vorderen.

8. Wijziging en beëindiging

Tuincentrum Hollander BV behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt Tuincentrum Hollander BV zich het recht voor het klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in het tuincentrum en op de website.

Indien onrechtmatigheden door de kaarthouder worden gepleegd waaronder maar niet uitsluitend winkeldiefstal, agressief gedrag, ongepast gedrag jegens medewerkers en andere bezoekers behoudt Tuincentrum Hollander BV zich het recht voor om een klantenkaart in te trekken. Het gespaarde aantal punten komt hiermee direct te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Tuincentrum Hollander BV en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

9. Privacy en persoonlijke gegevens

De door de klantenkaarthouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Tuincentrum Hollander BV kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de kaarthouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. Kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op de gedane aankopen in het tuincentrum. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

Bij het registreren gaat u expliciet akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief welke maximaal 12x per jaar (1x per maand) zal worden verstuurd.

Persoonsgegevens worden door Tuincentrum Hollander BV nooit aan derden verstrekt, tenzij Tuincentrum Hollander BV daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de gegevens van de klantenkaarthouder kunnen worden gedaan via een verzoek per email of in het tuincentrum.

Algemene meldingen vanuit het klantenkaart programma worden altijd naar alle kaarthouders verzonden. Andere meldingen kunnen middels een opt-out uitgeschakeld worden. Kaarthouder gaat hiermee expliciet akkoord.

10. Aansprakelijkheid

Tuincentrum Hollander BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Tuincentrum Hollander BV niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de klantenkaart. Bovendien is Tuincentrum Hollander BV niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.

11. Slotbepaling

Tuincentrum Hollander BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Tuincentrum Hollander BV beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van klantenkaart gaat de kaarthouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.